Порядок видачі студентського квитка на заміну втраченого

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи
Г.Б. Варламов
20 грудня 2006 року.

ПОРЯДОК ВИДАЧІ
ДУБЛІКАТУ СТУДЕНТСЬКОГО КВИТКА
НА ЗАМІНУ ВТРАЧЕНОГО

Оригінал студентського квитка для студентів, які навчаються за певним освітньо-кваліфікаційними рівнем (бакалавр, спеціаліст, магістр), виготовляється за рахунок університету (для студентів, які навчаються за державним замовленням) або за рахунок власних коштів студента (для студентів, які навчаються за договором/контрактом).

Студентський квиток може бути поєднаний з платіжною карткою банку для отримання стипендій, премій та інших грошових нарахувань.

При втраті оригіналу студентського квитка студент має право звернутися із заявою для отримання дублікату студентського квитка, який виготовляється за власний кошт студента незалежно від форми і умов його навчання. Кількість дублікатів, які видаються студенту за весь термін його навчання за певним освітньо-кваліфіка­ційними рівнем (бакалавр, спеціаліст, магістр), як правило, не може бути більше одного.

У разі втрати студентського квитка студент подає до деканату факультету/дирекції інституту заяву на ім’я декана факультету/директора інституту (додаток 1).

До заяви додаються:

— примірник газети, в якій розміщено об’яву про втрату студентського квитка (із зазначенням прізвища, імені та по батькові студента, номера студентського квитка та найменування вищого навчального закладу (НТУУ «КПІ»)) і визнання його недійсним;

— квитанція (або завірена деканом факультету/директором інституту її копія) до прибуткового касового ордера про сплату за дублікат студентського квитка;

— фіскальний чек (або завірена деканом факультету/директором інституту його копія).

До заяви також може додаватися довідка з правоохоронних органів про втрату студентського квитка з поважних причин (викрадення документа, пограбування власника документа, пожежа, повінь тощо).

У разі відсутності довідки з органів міліції про викрадення студентського квитка:

— при першій втраті зі студентом проводять роз’яснювальну бесіду та виносять попередження;

— у разі повторної втрати комісія, до складу якої входять заступник декана факультету/директора інституту, голова профспілкового бюро студентів та голова студентської ради факультету/інституту, виносять рішення про накладання або не накладання дисциплінарного стягнення на студента у вигляді догани по факультету/інституту або оголошують зауваження про неприпустимість порушення «Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» відповідно до «Рекомендацій щодо застосування заходів громадського впливу та дисциплінарних стягнень за вчинення правопорушень особами, які навчаються в НТУУ «КПІ».

Замовлення та видача дублікату студентського квитка здійснюється за встановленими правилами адміністрацією факультету/інституту.

Додаток 1
до Порядку видачі
дублікату студентського квитка
на заміну втраченого
Декану факультету/

директору інституту

_____________________

(ПІБ декана/директора)

студента_____-го курсу

групи_______________

_____________________

(ПІБ студента)

З А Я В А

Прошу видати мені дублікат студентського квитка у зв’язку з втратою оригіналу.

Дублікат виготовляється за мій рахунок.

Додаток:

1. Газета з оголошенням про втрату студентського квитка та визнання втраченого студентського квитка недійсним додаю.

2. Довідка з правоохоронних органів про втрату студентського квитка з поважних причин.

Дата Підпис
Джерело інформації: Сайт студпрофкому КПІ

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

http://fiot.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Banner_journal.png

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки