ЗВІТ про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної техніки у 2013 році

 ЗВІТ
про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної техніки
у 2013 році

Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність факультету.

За звітний період на факультеті виконувалось: 9 НДР, які фінансуються МОНМС України та 15 госпдоговірних робіт. Три науково-дослідні роботи по держбюджетній тематиці у звітному році завершуються.
Річний обсяг фінансування 3007,8592 тис. грн., у тому числі:
– за кодом фінансування 2201020 – 781,55;
– за кодом фінансування 2201040 – 1048,38;
– по госпдоговірній тематиці – 1177,9292.
На факультеті штатних працівників працює 29 осіб, з яких 27 чоловік працює по держбюджетній тематиці, з них 1 д.т.н. та 9 к.т.н.. Чисельність сумісників 36 осіб, з них 7 д.т.н. та 12 к.т.н.. Студенти мають можливість проходити практику та набувати досвід роботи в процесі навчання. Працює 214 студента, з них 9 з оплатою.
На факультеті працює 79 штатних науково-педагогічних працівника, з них: 6 д.т.н. та 44 к.т.н. До виконання ініціативних робіт залучено 52 студентів.

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1 Підготовка кандидатів і докторів наук.

Захищено 2 дисертації на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук:
1. Ролік Олександр Іванович, ―Інформаційна технологія управління корпоративною ІТ-інфраструктурою‖, науковий керівник Теленик С.Ф., 18.11.2013 р.;
2. Грішин Ігор Юрійович, ―Теоретико-методологічні основи автоматизації керування статистичними вимірювальними інформаційними комплексами‖, науковий керівник Теленик С.Ф., 23.10.2013 р.
та 7 дисертацій на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук:
1. Букасов Максим Михайлович, ―Інформаційна технологія управління навантаженням і ресурсами ІТ-інфраструктури‖, науковий керівник Теленик С.Ф., 18.03.2013 р.
2. Дорогий Ярослав Юрійович, ―Інформаційна технологія біометричної ідентифікації людини за зображенням обличчя‖, науковий керівник Теленик С.Ф., 18.11.2013 р.
3. Ясочка Максим Володимирович, ―Інформаційна технологія управління рівнем обслуговування користувачів інформаційно-комунікаційних сервісів‖, науковий керівник Теленик С.Ф., 21.10.2013 р.
4. Мельников О.В., науковий співробітник НДІ ІП, Інформаційні технології багаторівневого планування в організаційно-виробничих системах з обмеженими ресурсами‖, д.т.н., професор Павлов О.А., 17.06.13 р.
5. Мельник О.О., Національний університет ―Львівська політехніка‖, ―Одноетапні задачі теорії розкладів у багаторівневій системі‖, д.т.н., професор Ващук Ф.Г., 15.05.13 р.
2
6. Штанкевич О.С., асистент кафедри АСОІУ, ―Моделі і методи автоматизованої підтримки в ієрархічних та мережевих системах прийняття рішень‖, д.т.н., професор Павлов О.А., 22.10.13 р.
7. Іванова Г.А., ―Інформаційна система підтримки прийняття рішень на основі модифікацій методу аналізу ієрархій‖, д.т.н., професор Павлов О.А., 22.10.13 р.

1.2 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

Нових курсів розроблено – 2
По чотирнадцяти дисциплінам – розроблено 17 нових розділів.
Нові лабораторні роботи -3.
В навчальний процес впроваджено результати закінченої роботи №2400-ф: підготовлено нові розділи «Теоретичні основи побудови ПДС-алгоритмів», «Мінімізація сумарного зваженого запізнення виконання завдань одним приладом» та «Мінімізація сумарного випередження та запізнення виконання завдань одним приладом» лекційного магістерського курсу «Ефективні точні алгоритми важкорозв’язуваних задач класу NP», підготовлено новий розділ «Задачі мінімізації сумарного зваженого запізнення виконання множини робіт на одному приладі: ПДС-підхід» в лекційному курсі «Теорія розкладів»; вдосконалено лекційні курси «Математичні методи дослідження операцій», «Математична економіка», «Теорія прийняття рішень», розширено курс лекцій «Інформаційні технології в інфраструктурі ринку».
Основні положення роботи №2601-ф впроваджено у двох нових навчальних курсах: «Перспективні технології передавання та оброблення інформації» та «Системи реального часу».
На основі роботи №2617-п у навчальному курсі «Технології штучного інтелекту в управлінні» введено новий розділ «Технологія апаратно-програмної реалізації нейромережевих структур».
Результати закінченої роботи №2522-п впроваджено в навчальний процес у нових розділах дисциплін: “Архітектура корпоративних систем” (розділ «Архітектура додатків» та у 2-х нових лабораторних роботах); “Корпоративні інформаційні системи і технології” (розділи ―SOA-сервісно-орієнтовані архітектури‖ та ―Технологія Cloud Computing‖). За матеріалами роботи підготовлені 2 кандидатські дисертації – “Автоматизація процесів міжкорпоративної інтеграції інформаційних систем з динамічним зв’язуванням метаданих” і “Створення автоматизованої системи моніторингу міського господарства” та при написанні докторської дисертації “Методи та моделі системного технологічного проектування ГВС”. Розроблено програмне забезпечення Прикладної віртуальної машини на основі технології метамоделі з динамічною інтерпретацією, які впроваджено для подальшого використання на технічних засобах мережі УРАН і підвищення продуктивності їх використання.

1.3 Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

Створена науково технічна студентська організація «Student web studio» під керівництвом Ковалюк Т.В., вона передбачає принципове підвищення якості інформаційно-комунікаційних послуг, що їх отримуватимуть студенти кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління факультету обчислювальної техніки НТУУ “КПІ” в таких галузях, як: web-дизайн, web-програмування, просування web-сайтів, ліквідація комп’ютерної безграмотності, реальне багатозадачне навчальне середовище в режимі відеоконференцій, створення моделі відкритого університету, що ефективно використовує ресурси та розробки провідних компаній в області web-розробки.
Наказом ректора №1-109 від 15.05.12 р. в травні 2012 року створено спільний навчальний та науково-практичний центр кафедри АСОІУ та корпорації «Інформаційні технології», в якому студенти мають можливість вдосконалювати свої знання з питань розробки та впровадження програмного забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій. Метою діяльності даного центру є підготовка молодих спеціалістів з широким творчим потенціалом, здатних на високому науковому рівні ставити та ефективно вирішувати завдання науки, виробництва та сучасного суспільства, створювати нові інформаційні технології та корпоративні системи управління. В рамках співпраці кафедри та корпорації «Інформаційні технології» на території даного центру для студентів старших курсів НТУУ «КПІ» організовано навчально-практичні курси з проектування розробки та впровадження корпоративних автоматизованих систем, створення організаційного та програмного забезпечення, аналізу передового досвіду щодо функціонування автоматизованих систем на підприємствах в СНД і в світі.
У відповідності до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 16.03.12 № 1/9-196 та № 1/9-197 «Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі» щодо створення при вищих навчальних закладах навчальних центрів провідних світових ІТ-компаній для поліпшення підготовки кадрів для IT-галузі та успішності працевлаштування випускників згідно довгострокових договорів на кафедрі АСОІУ в 2013 р. проводилась наступна робота: Здійснювалася активна співпраця з кількома провідними ІТ-компаніями галузі, а саме – з ТОВ «Luxoft Украина» та ТОВ «ЭПАМ СИСТЕМЗ». Компанія Luxoft —спеціалізується в області інформаційних технологій, включаючи бізнес і ІТ-консалтингу, впровадження програм для бізнесу, АУТСОРСИНГУ та розробки програмного забезпечення. Серед постійних клієнтів Luxoft наступних компаній: Boeing, Deutsche Bank, UBS, IBM, Dell, U.S. Department of Energy. ТОВ «ЭПАМ СИСТЕМЗ» – міжнародна компанія, яка демонструє лідерство, інновації та виняткову продуктивність у сфері ІТ аутсорсингу, протягом 17 років надає своїм клієнтам послуги з розробки програмного забезпечення високої якості. У 2013 році укладений договір з ООО «ІНФОЛОДЖИК УКРАЇНА» – ця компанія спеціалізується в області інформаційних технологій, впровадження програм для бізнесу та розробки програмного забезпечення.
Для того, щоб наші випускники мали можливість працювати в таких компаніях, спільно з ними розроблені заходи, які впроваджуються і плануються для впровадження. Одним із таких заходів був проведений круглий стіл між ІТ – компаніями та співробітниками кафедри АСОІУ в жовтні 2013 року. Із представників ІТ – компаній були: DataArt, Luxoft, Materialise Ukraine, ТОВ «ЭПАМ СИСТЕМЗ», Devellar, ООО «Софтлайн-ИТ», Фирма «1С». Темою зустрічі було співробітництво вище перерахованих компаній з кафедрою, у вигляді баз практик для студентів, курсів підготовки кваліфікації для викладачів, участь у підготовці майбутніх фахівців…>> читати звіт повністю у форматі PDF

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки