Звіт по науці – 2014

ЗВІТ

про наукову роботу факультету інформатики та обчислювальної  техніки  у 2014 році

Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.

За звітний період в підрозділі виконувалось: 8 НДР, які фінансуються МОН України та 12 госпдоговірних робіт.  П’ять науково-дослідних роботи по держбюджетній тематиці та 10 госпдоговірних робіт завершуються у звітному році.

Річний обсяг фінансування      2477,344   тис.грн., у тому числі:

– за кодом фінансування 2201020 –  773,54;

– за кодом фінансування 2201040 –  700,61;

– по госпдоговірній тематиці – 1003,194.

На факультеті штатних працівників по держбюджетній тематиці працює 22 особи. Штатні науковці із ступенем: с.н.с. – 5 (1 д.т.н., 4 к.т.н.), зав. сектором – 1 (к.т.н.), зав. відділом 1 (к.т.н.).

Чисельність сумісників по держбюджетній тематиці 12 осіб, з них  4 д.т.н. та 5 к.т.н. Студенти мають можливість проходити практику та набувати досвід роботи в процесі навчання. По держбюджетній тематиці працює 129студентів, всі без оплати.

На факультеті працює 99 штатних науково-педагогічний працівник, з них: 11 д.т.н. та 58 к.т.н.

До виконання госпдоговірної тематики залучені 14 студентів, 9 з оплатою праці.

До виконання ініціативних робіт залучено 50 студентів.

Опубліковано науково-педагогічними працівниками: мнографій – 2 (286 арк.); навчальних підручників з грифом МОН України – 1 (680 арк.);  навчальних посібників з грифом МОН України – 3 (908арк.); навчальних посібників-6 (1335 арк.); електронних навчальних посібників – 2 (509 арк.); статтей –  147 (919 арк); тезисів доповідей  на конференціях –  155 (471 арк.).

Отриманих охоронних документів –  6.

  1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

1.1    Підготовка кандидатів та докторів наук

У поточному році випускником аспірантури кафедри обчислювальної техніки Івановим Д. Г. захищено  кандидатську дисертацію на тему «Методи підвищення ефективності доступу при віддаленому зберіганні інформації та засоби їх реалізації», спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник проф., д. т. н. Луцький Г. М.

Підготовлено та надано до захисту  1 докторську дисертацію та 3 кандидатські дисертації.

Докторську дисертацію підготовлено доцентом  кафедри  обчислювальної техніки Стіренко С. Г. «Методи та засоби ефективної обробки паралельних задач в комп’ютерних кластерних системах” за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”, науковий консультант  проф., д. т. н. Луцький Г. М.

Кандидатські дисертації підготовлено: аспірантом  Федорченко О. І., науковий керівник доц.. Марковський  О. П.; аспірантомЛевіцьким О. Ю., науковий керівник доц. Чумаченко О.І. та здобувачем Левчук А. А., науковий керівник проф. Кулаков Ю. О.

1.2   Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

На кафедрі АСУІО факультету, за результатами роботи за д/б темою №2705-ф (кер. Павлов О.А.), створено новий курс лекцій «Методи та системи підтримки прийняття рішень» (викл. Шевченко К.Ю.) та комп’ютерний практикум з нього. Підготовлено нові розділи «Теоретичні основи побудови ПДС-алгоритмів», «Мінімізація сумарного зваженого запізнення виконання завдань одним приладом» та «Мінімізація сумарного випередження та запізнення виконання завдань одним приладом» лекційного магістерського курсу «Ефективні точні алгоритми важко розв’язуваних задач класу NP» (викл. Мельников О.В.). Підготовлено новий розділ «Задачі мінімізації сумарного зваженого запізнення виконання множини робіт на одному приладі: ПДС-підхід» в лекційному курсі «Теорія розкладів».

Розроблений навчальний план підготовки магістрів по напрямку “Програмна інженерія”, розрахований на два роки. У межах цього плану в 2014 році були впроваджені нові курси:

–          Грід-системи та технології хмарних обчислень;

–          Інтелектуальний аналіз даних;

–          Мережне програмне забезпечення;

–          Чинники успішного працевлаштування за фахом;

–          Методи та системи підтримки прийняття рішень;

–          Математичні методи дослідження операцій;

–          Моделювання систем;

–          Об’єктно-орієнтоване проектування;

–          Комп’ютерна лінгвістика.

З усіх навчальних курсів розроблені методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт.

Проводиться постійно діючий науковий семінар на тему «Проблеми маршрутизації транспортних засобів», в якому приймають участь студенти та викладачі кафедри… Читати повністю у форматі pdf

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

http://fiot.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Banner_journal.png

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки