Керівництво

Декан ФІОТ

Доктор технічних наук, професор, академік АН вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України  2009р. в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. В.М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, лауреат премії Ярослава Мудрого АН Вищої школи України за наукові досягнення, науковий керівник кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського”

Народився 8 жовтня 1944 року у м. Рубцовськ Алтайського краю. Освіта – вища, у 1967 році закінчив Київський політехнічний інститут, де одержав диплом інженера-електрика за фахом „Автоматика та телемеханіка”. Свою професійну діяльність розпочав в Інституті кібернетики АН УРСР на посаді інженера. З 1967 року по 1970 рік – аспірант Київського політехнічного інституту, а після захисту у 1970 році на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри технічної кібернетики КПІ. У 1977 році захистив докторську дисертацію і з 1979 року працює професором кафедри автоматизованих систем управління ( з 1994 року – автоматизованих систем обробки інформації і управління ), з 1981 року – завідувачем цієї кафедри, а з 1995 року – деканом факультету інформатики та обчислювальної техніки.

Павлов О. А. є відомим вченим у галузі інформатики та управління, має значні наукові досягнення в областях: математичні методи дослідження операцій, теорія алгоритмів, сучасна теорія управління, інформаційне та математичне забезпечення інтегрованих АСУ виробництвом дрібносерійного типу. Основні результати його роботи відображені в 192 друкованих наукових працях, з яких 10 монографій та 1 учбовий посібник з грифом МінВУЗУ УРСР. Його фундаментальні роботи викладені в книгах „Линейные модели в нелинейных системах управления”, „Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления”, „Конструктивные полиномиальные алгоритмы решения индивидуальных задач из класса NP”, „ПДС – алгоритми для важковирішуваних комбінаторних задач. Теорія та методологія розробки”, „Автоматизированные системы управления гибкими технологиями”, „Основы системного анализа и проектирования АСУ”, „Алгоритмическое обеспечение управления проектами виртуальных производств в судостроении”, „Информационные технологии и алгоритмизация управления” є широко відомі в наукових колах. Отримані теоретичні результати в галузі важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації були покладені в основу розробки алгоритмічного забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій в різних галузях народного господарства.

Павлов О. А. – голова науково-експертної ради ДАК за фаховим напрямком „Інформатика і нові інформаційні технології” МОН України, голова науково-методичної комісії МОН України з напрямку „Комп’ютерні науки”, головою Експертної Ради ВАК України, заступником голови спеціалізованої Вченої ради Д 01.02.08 при НТУУ „КПІ”.
Має відзнаки:
– медаль „У пам’ять 1500-ліття м. Києва”;
– заслужений діяч науки і техніки України;
– наукова премія ім. В.М. Глушкова НАН України, 2001 рік.

Заступник декана з навчально-методичної роботи

Муха Ірина Павлівна  – доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Працює з 1984 р. у Київському політехнічному інституті.

Народилася в 1961 р. у м. Черкаси.
У 1984 р. закінчила Київський політехнічний інститут з відзнакою за спеціальністю автоматизовані системи управління.
У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06  “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології “.
У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента.

Галузь наукових інтересів – мови програмування.
Автор 12 наукових праць, чотирьох методичних розробок за різними дисциплінами.

Заступник  декана з навчально-виховної роботи

Ткач Михайло Мартинович – к.т.н., доцент, на кафедрі ТК з 1981 р. Напрям наукової діяльності – автоматизація технологічних процесів, проектування гнучких інтегрованих систем. Автор та співавтор 47 публікацій, 2 монографій та 4 підручника. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.  З жовтня 2011 р. – виноуючий обов`язки зав. кафедрою ТК.

 

 

Заступник  декана з наукової роботи

Долголенко Олександр Миколайович .

 

Вибір версії сайту

Ua Ru En

Категорії

© 2018 Факультет інформатики та обчислювальної техніки