Досягнення

У рамках напряму “Розвиток точних алгоритмів для важкорозв’язуваних комбінаторних задач” за період, що аналізується, були отримані наступні важливі наукові результати:

– зведення задачі побудови оптимальних функцій Ляпунова для дослідження стійкості в обмежених областях фазового простору нелінійних детермінованих та стохастичних динамічних систем до задачі лінійного програмування: тобто неформалізована в загальному випадку для нелінійних динамічних систем процедура знаходження функції Ляпунова зведена до формальної процедури побудови та розв‘язку задачі лінійного програмування;

– створення та теоретичне обґрунтування нового методу для задачі лінійного цілочисельного програмування з довільною обмеженою областю допустимих рішень. Запропонована оригінальна схема зведення початкової задачі до задачі з одним обмеженням і невід’ємними змінними з специфічними теоретичними властивостями. Принципова новизна методу полягає в тому, що запропонований точний алгоритм пошуку цілочисельного рішення розроблено для початкової задачі з використанням теоретичних властивостей зведеної задачі  (визначені сталі пріоритети кожної змінної початкової задачі, тобто пріоритети змінних не залежать від будь яких проміжних значень змінних, що дозволяє одержати перше допустиме цілочисельне рішення, що статистично значимо є оптимальним, чи близьким по значенню функціоналу до оптимального);

– теоретичне і експериментальне обґрунтування нового напрямку побудови точних ефективних алгоритмів для важковирішуємих комбінаторних задач. Принципова наукова новизна полягає в знаходженні нових статистично значущих підкласів поліноміально розв’язуваних комбінаторних задач, яке засновано на перевірці виконання в процесі розв’язку довільної індивідуальної задачі з класу важкорозв‘язувальних теоретично обґрунтованих логіко-аналітичних умов. Тобто, якщо в процесі розв‘язку довільної індивідуальної задачі ці умови виконуються, то ця індивідуальна задача належить до поліноміального підкласу, та точно розв‘язується поліноміальною алгоритмічною схемою. Запропонований підхід ефективно реалізований для достатньо відомих класів важкорозв’язувальних комбінаторних задач, зокрема задачі теорії розкладу для одного приладу за наступними критеріями: мінімізації сумарного зваженого моменту виконання завдань при відношенні порядку, заданому орієнтованим ациклічним графом; мінімізації сумарного запізнення виконання завдань; мінімізації сумарного зваженого запізнення виконання завдань.

– розроблені ефективні математичні моделі та методи планування та прийняття рішень в мережевих системах з обмеженими ресурсами, що охоплює широкий клас економічних і виробничих систем, а саме: планування дрібносерійного виробництва; планування виробництва «на замовлення»; планування робочого цеху; планування виробництва з виготовлення партій; планування робіт з будівництва складних об’єктів; планування та управління проектами; ілюстраційний  приклад розв’язання задачі планування.

Сотворений науковий напрямок побудови ПДС алгоритмів для важкорозв’язувальних комбінаторних задач оптимізації призведе в майбутньому до появи широкої низки точних ефективних алгоритмів розв’язку великої кількості важкорозв’язувальних комбінаторних задач, що мають велике прикладне значення. Впровадження  наукових результатів дозволяє суттєво підвищити ефективність автоматизованих систем планування та управління в різних галузях народного господарства.

На сьогодні розробляються нові ефективні ПДС алгоритми для різних класів важкорозв’язувальних задач комбінаторної оптимізації, а також теорія ефективних алгоритмів багатовимірних поліноміальних агресій, математичний апарат з використанням моделі оптимізації, що суттєво розширює можливості  методу аналізу ієрархії в теорії прийняття рішень.

Професор Томашевський В.М. вперше розробив генератор імітаційних програм, який вбудований в інтерактивну систему імітаційного моделювання ISS 2000, призначену для моделювання мереж систем масового обслуговування та транспортних мереж, на яку має авторське свідоцтво. Система ISS 2000 демонструвалась на виставці CeBIT-2006 у м. Ганновер, Німеччина.

Відомі вчені

Павлов Олександр Анатолійович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. В.М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ “КПІ”, директор Науково-дослідного інституту інформаційних процесів є відомим вченим в галузі інформатики та управління.

Томашевський Валентин Миколайович – доктор технічних наук, професор кафедри, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Був членом програмних комітетів конференцій «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС ‘(2005-2012 роки)», «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’ 2005-2012 роки)», «Всероссийская научно-практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности (2003, 2005, 2007, 2009, 20011 роки, Санкт-Петербург).

Гриша Сергій Миколайович – заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,  доктор технічних наук, професор.

Самофалов Костянтин Григорович -Засновник і завідувач кафедри з 1960 по 1991 рр., д.т.н. професор, чл.-кор. НАН України, радник ректора НТУУ “КПІ”, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій УРСР (1978 р.) та СРСР (1989 р), винахідник СРСР, відмінник освіти, лауреат трьох перших премій «КПІ» за підручники і монографії, має Державні нагороди СРСР (6 орденів та 7 медалей), у тому числі орден Леніна, і зарубіжні нагороди, внесений в «Золотий список» учених ХХ століття.

Луцький Георгій Михайлович – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри обчислювальної техніки. Віце-президент Української академії інформатики, керівник секції “Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі” Української академії вищої школи, президент міжнародного товариства “Україна-Йорданія”, нагороджений медаллю “На честь 1500-річчя Києва” – 1982р., знаком “Відмінник освіти України”.,  удостоєний звання  “Заслужений діяч науки і техніки”  – 2007р.

Засновник кафедри АУТС професор Гребень Йосиф Ілліч (1897-1973), закінчив КПІ у 1925 році, доцент з 1930 р., а з 1932 професор і завідуючий кафедри електричних станцій, з 1945 р. по 1966 р. завідуючий кафедри автоматики.

Видатні випускники

Акрам Ареф Наєф Хамарчи (Йорданія), 1992, комп’ютерні системи та мережі, завідувач кафедри Йорданського королівського університету.

Сори Кокума Диалло (Гвінея), 1990, комп’ютерні системи та мережі, декан факультету Всеафріканського університету Кофі Анана.

Основний сайт ФІОТ, всі мови

Ua Ru En© 2017 Факультет інформатики та обчислювальної техніки